Duurzaamheidsbeleid mimpi reizen

1 – Duurzaamheidsmanagement en wettelijke naleving

Mimpi Reizen verbindt zich tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door;

 • De directie voert de taken van duurzaamheidscoördinator uit;
 • Het hebben van een duurzame missie die wordt gecommuniceerd naar klanten, partners en leveranciers;
 • Het hebben van een geschreven duurzaamheidsbeleid dat is gericht op het verminderen van de negatieve sociale, culturele, economische en milieueffecten van de activiteiten van de organisatie;
 • Samen te werken met externe werkgroepen die duurzaamheid in het toerisme ondersteunen;
 • Het uitvoeren van een nulmeting van de prestaties van de organisatie op het gebied van duurzaamheid;
 • Het hebben van een duurzaam actieplan met duidelijke doelen, acties, maatregelen, verantwoordelijkheden en tijdsplanning;
 • Te zorgen voor transparantie van de organisatie in duurzaamheid door openbare rapportage en communicatie;
 • Mimpi Reizen verbindt zich ertoe zich te houden aan alle nationale wet- en regelgeving en voorschriften.

2 – Intern beheer: sociaal beleid en mensenrechten

Mimpi Reizen is een VOF en heeft geen werknemers in dienst. Om deze reden beschikken we niet over een duurzaam intern beheer op het gebied van sociaal beleid en mensenrechten.

 

3 – Intern beheer: Milieu en gemeenschapsrelaties

Mimpi Reizen verbindt zich tot milieu- en gemeenschapsrelaties door;

 • Naar reizigers toe geheel papierloos te werken;
 • Actief het gebruik van wegwerpartikelen te verminderen;
 • Voorkeur te geven aan duurzame goederen en diensten, kantoor- en catering-benodigdheden, relatiegeschenken en merchandise;
 • Gebruik te maken van schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar zijn;
 • Brochures online aan te bieden om papier en verzendkosten te besparen;
 • Indien we brochures laten afdrukken doen we dit op FSC (of ander gecertificeerd label) papier, bij een drukkerij die werkt met een gecertificeerd milieubeheersysteem;
 • Zich actief in te zetten voor het meten en verminderen van energieverbruik;
 • Energiezuinige verlichting en groene energie te gebruiken;
 • Alle lichten en apparatuur uit te schakelen wanneer ze buiten gebruik zijn;
 • De voorkeur te geven aan energiezuinige apparatuur bij het kopen van nieuwe producten;
 • Een actief beleid te hebben om het waterverbruik op kantoor te verminderen;
 • Waterbesparende apparatuur te installeren in toiletten;
 • Door nationale wetgeving inzake afvalverwijdering na te leven;
 • Afval wordt gescheiden in 4 bakken: oud papier, plastic/metaal/drankkartons, gft, restafval. Glas gaat naar de glasbak;
 • We houden ons waar mogelijk aan de volgende zaken:
 • Gebruik recyclebare en hervulbare producten (toner, vloeibare zeep enz.)
 • Grote (bulk) verpakkingen in plaats van veel kleine verpakkingen (bijv. Papier, schoonmaakmiddelen etc.)
 • Vermijd overmatige verpakking (bijv. Dubbele verpakking)
 • Gebruik hoogwaardige, duurzame en gemakkelijk te repareren producten
 • Gebruik producten twee of drie keer (bijv. vellen papier / notities)
 • Vermijd producten die schadelijk of gevaarlijk zijn voor het milieu, geef de voorkeur aan milieuvriendelijke alternatieven.
 • Gebruik voedingsmaterialen met milieuvriendelijke verpakkingen (herbruikbaar) zoals hervulbare flessen, papieren / kartonnen verpakkingen etc.
 • Vermijd drankjes in blik, en geef de voorkeur aan (hervulbare) flessen, mokken etc. 
 • Ga op de juiste manier om met oude elektrische apparatuur (e-waste):
  • Breng oude apparatuur naar een erkend afvalverwerkingscentrum.
  • Breng apparatuur alleen naar kringloopwinkels als ze nog werken.
  • Lever oude gsm’s, kabels en cd’s in bij legitieme organisaties.

 • Op kantoor herbruikbare bekers, bestek en borden te gebruiken;
 • Op kantoor geen plastic flesjes te gebruiken;
 • Lege inktcartridges en toners worden ingeleverd voor recycling;
 • Batterijen te recyclen of correct in te leveren;
 • De Nationale wetgeving omtrent afvalwaterbehandeling na te leven;
 • Het gebruik van schadelijke stoffen te minimaliseren en waar mogelijk te vervangen;
 • Loodvrije verf op waterbasis te gebruiken, zowel binnen als buiten;
 • Uitstoot van dienstreizen te compenseren;
 • Werk-woon verkeer te verminderen door middel van telewerk, video-vergaderingen en thuiswerken;

4 – Lokale partners

Op basis van een overzicht van onze belangrijkste lokale partners heeft Mimpi Reizen een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd om de duurzaamheidspraktijken van onze lokale partners te verbeteren. Ons doel is om duurzame ontwikkeling concreet te maken voor elke partner binnen ons bedrijf.

Mimpi Reizen verbindt zich daartoe door;

 • Een overzicht bij te houden van de duurzaamheidspraktijken van lokale partners;
 • Alleen te werken met organisaties die duurzaamheid daadwerkelijk implementeren;
 • Aandacht te besteden aan de voordelen van de lokale bevolking bij het selecteren van lokale agenten en hun sociale beleid voor werknemers;
 • Bewustzijn te creëren over duurzaam toerisme en de gevolgen;
 • Lokale partners te informeren over de Travelife duurzaamheidsstandaarden en nationale toerisme standaarden en wetten;
 • Indien relevant een samenwerkingscontract te tekenen met de lokale partners om hun praktijken met betrekking tot duurzaamheid aan te moedigen;
 • Duurzaamheidspraktijken van de belangrijkste partners regelmatig evalueren om zeker te weten dat ze daadwerkelijk duurzaam werken;
 • De lokale partners te infomeren over het duurzaamheidsbeleid en dat van hen wordt verwacht zich hieraan te houden;
 • Belangrijke duurzaamheidsclausules op te nemen in eventuele contracten met lokale partners;
 • Lokale partners motiveren om deel te nemen aan (lokale) duurzaamheidstrainingen;
 • Clausules in de eventuele partnercontracten op te nemen die in staat stelt om de contractuele overeenkomst voortijdig te beëindigen als de lokale partner geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen in de directe supply chain te voorkomen;
 • Ervoor te zorgen dat lokale partners voldoen aan alle relevante nationale wetten die de rechten van werknemers beschermen.

5 – Transport

Mimpi Reizen probeert ervoor te zorgen dat voertuigen die tijdens reizen worden gebruikt niet meer dan de gemiddelde vervuiling veroorzaken. Wij geloven dat transport een belangrijk aspect is van duurzaam toerisme en we doen ons best om het gemiddelde vervuilingsniveau te verlagen.

 

Mimpi Reizen  verbindt zich daartoe door;

 • De meest duurzame opties te selecteren, rekening houdend met de prijs en comfort bij het selecteren van transportopties naar de bestemming;
 • (Duurzaam) openbaar vervoer te integreren naar het vertrekpunt van de internationale reis;
 • Voorkeur te geven aan duurzamere alternatieven bij het selecteren van transportopties voor transfers en excursies op de bestemming, rekening houdend met prijs, comfort en praktische overwegingen;
 • Vanaf 2023 de CO2 uitstoot van de reis gedeeltelijk of volledig te compenseren. Mimpi Reizen werkt hiervoor samen met Trees for all. 

6 – Accommodaties

Mimpi Reizen probeert een volledig duurzame supply chain te realiseren. De partner accommodaties spelen hier een belangrijke rol en worden gestimuleerd en gemotiveerd om duurzame werkwijzen te implementeren.

Mimpi Reizen verbindt zich daartoe door;

 • Accommodaties te selecteren die voldoen aan duurzaamheid- en kwaliteitsnormen met een speciale focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Voorkeur te geven aan accommodaties die lokaal eigendom zijn en lokaal beheerd worden;
 • Accommodaties te selecteren die de lokale bevolking werkgelegenheid biedt;
 • Accommodaties aan te moedigen om duurzaamheidstrainingen te volgen;
 • Duidelijk voorkeur te geven aan accommodaties die werken met internationale erkende certificering (GSTC erkend);
 • Ervoor te zorgen dat via de supply chain de rechten van kinderen worden gerespecteerd en gewaarborgd;
 • Een clausule op te nemen in eventuele contracten die een nul-tolerantiebeleid voor seksuele uitbuiting van kinderen vastlegt;
 • Een clausule op te nemen in eventuele contractuele waardoor een overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd als de accommodatie geen adequate maatregelen neemt om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

7 – Excursies en activiteiten

Mimpi Reizen hecht grote waarde aan dierenwelzijn en welzijn van de gemeenschap en streeft daardoor naar reizen met een kleine voetafdruk. We beschermen de authenticiteit van de lokale bevolking en de natuurlijke omgeving en zijn tegen het schenden van dieren in het wild en het vervuilen van het milieu.

 

Mimpi Reizen verbindt zich daartoe door;

 • Klanten te adviseren over gedragsnormen tijdens excursies en activiteiten met een focus op het respecteren van de lokale cultuur, natuur en omgeving;
 • De duurzaamheidsstellingen- en vereisten te communiceren aan gecontracteerde excursie aanbieders;
 • Geen excursies aan te bieden die schade toebrengen aan mensen, dieren, planten, natuurlijke hulpbronnen zoals water en energie, of die sociaal en cultureel onaanvaardbaar zijn;
 • Geen excursies aan te bieden waarbij wilde diersoorten worden vastgehouden, behalve goed gereguleerde activiteiten in overeenstemming met lokale, nationale en internationale wetgeving;
 • Niet samen te werken met bedrijven die op wilde diersoorten jagen, consumeren, tentoonstellen, verkopen of verhandelen;
 • Gebruik te maken van bekwame en/of gecertificeerde gidsen die reizigers begeleiden op gevoelige culturele en/of ecologische bestemmingen;
 • Excursies en activiteiten waarbij lokale gemeenschappen rechtstreeks betrokken worden te promoten aan onze klanten;
 • Excursies en activiteiten die de lokale omgeving en biodiversiteit ondersteunen (zoals een bezoek aan beschermde gebieden) te promoten aan onze klanten.

8 – Reisleiding en gidsen

Mimpi Reizen streeft ernaar zoveel mogelijk lokale inwoners te betrekken in de toeristische sector. Wij staan voor een eerlijke en veilige werkomgeving die lokale gemeenschappen ondersteunt en respecteert.

 

Mimpi Reizen verbindt zich daartoe door;

 • Voorkeur te geven aan het werken met lokale reisleiders, vertegenwoordigers, gidsen, dragers, chauffeurs, koks en ander lokaal personeel in geval van gelijke bekwaamheid;
 • Ervoor te zorgen dat alle lokale partners voldoen aan de toepasselijke internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving, en minimumnormen in de toeristische sector;
 • Reisleiders, lokale vertegenwoordigers, gidsen, dragers en ander lokaal personeel dat wordt ingehuurd minimaal een leefbaar loon te betalen dat gelijk is aan of hoger dan het lokale wettelijke minimum;
 • Lokale werknemers de klanten laten informeren over relevante duurzaamheidsaangelegenheden op de bestemming, sociale normen en waarden en mensenrechten;
 • Reisleiding, hosts en gidsen onder contract bij de onderneming zijn gekwalificeerd en worden regelmatig getraind;
 • Reisleiding en hosts in dienst bij de onderneming ontvangen informatie en/of een relevante training over het voorkomen van de seksuele uitbuiting van kinderen. Dit betreft ook training over het controleren van eisen betreffende uitsluiting van kindermishandeling;

9 – Bestemmingen

Mimpi Reizen zet zich in voor een duurzame bestemming door;

 • Rekening te houden met duurzaamheidsaspecten in het selectieproces van nieuwe bestemmingen en mogelijk alternatieve bestemmingen aan te bieden;
 • Geen bestemmingen te selecteren waar toerisme leidt tot structurele negatieve lokale effecten (tenzij de betrokkenheid van de organisatie resulteert in duidelijke tegenwichtseffecten);
 • Overweegt in selectie van nieuwe bestemmingen de bereikbaarheid met duurzamere transportmiddelen;
 • Naleving van wettelijk gebaseerde ruimtelijke ordening, beschermde gebieden en erfgoedregeling.
 • Initiatieven te ondersteunen die de relatie tussen accommodaties en lokale leveranciers verbeteren;
 • Geen reclame te maken voor souvenirs die bedreigde flora en fauna soorten bevatten zoals aangegeven in het CITES-verdrag en de IUCN rode lijst van historische en archeologische artefacten.

Bij de keuzes en selectie van nieuwe bestemmingen wordt duurzaamheid en kwetsbaarheid zorgvuldig in overweging genomen, waaronder:

 • Verwerking van het (toeristisch) afval;
 • Aanwezig zijn van waterzuiveringsinstallaties;
 • Bescherming van kwetsbare natuur en cultuur;
 • Planningsaspecten (verkeer, bebouwing, autovrije zone’s, etc.);

10 – Klantencommunicatie en bescherming

Voorafgaand aan de boeking verbindt Mimpi Reizen zich tot klantcommunicatie- en bescherming door;

 • De AVG wet volledig na te leven;
 • Relevante waardes en gedragscodes in marketing en reclame na te leven waarbij er niet meer wordt beloofd dan wordt geleverd;
 • Product- en prijsinformatie duidelijk, volledig en nauwkeurig aan te bieden;
 • Het verstrekken van bestemmingsinformatie, die feitelijk correct, evenwichtig en volledig is;
 • Duurzame accommodaties, excursies en transport te promoten;
 • Klanten te informeren over eventuele duurzame alternatieven met betrekking tot accommodaties, excursies, pakketreizen en transportopties, indien beschikbaar;
 • Klanten te informeren over duurzaamheidsverplichtingen en acties.

Tijdens en na de reis van de klant verbindt Mimpi Reizen zich ertoe:

 • Informatie te verstrekken aan klanten over de natuurlijke omgeving, lokale cultuur en cultureel erfgoed op de reisbestemming; indien relevant
 • Consumenten te informeren over belangrijke duurzaamheidsaspecten en kwesties op de bestemming en tips te geven hoe klanten een positieve bijdrage kunnen leveren;
 • Klanten te informeren over risico’s en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot eventuele gezondheids- en veiligheidszaken op de bestemming;
 • Een contactpersoon en telefoonnummer permanent beschikbaar te houden voor noodsituaties;
 • Klanten te voorzien van geschreven richtlijnen en/of gedragscodes voor eventuele gevoelige excursies en activiteiten om negatieve bezoekersimpact te minimaliseren en plezier te maximaliseren;
 • Klanten te voorzien van informatie over commerciële, seksuele of andere vormen van uitbuiting en intimidatie, met namen van kinderen;
 • Klanten te informeren over toepasselijke wetgeving met betrekking tot de aankoop en export van historische of religieuze souvenirs met materialen van bedreigde flora en/of fauna van de bestemming;
 • Klanten te motiveren om lokale restaurants en winkels te bezoeken;
 • Klanten te informeren over duurzame transportopties op de bestemming waar mogelijk;
 • Klanten aan te moedigen om te doneren aan lokale goede doelen en duurzame initiatieven. 

Na de reis van de klant verbindt Mimpi Reizen zich ertoe;

 • Systematisch klanttevredenheid te meten en rekening te houden met de resultaten voor service en productverbeteringen;
 • Duurzaamheid op te nemen als integraal onderdeel van het onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Het hebben van duidelijke procedures in geval van klachten en ontevredenheid van klanten.